MY MENU

드럼타입권양기

드럼타입 권양기

드럼타입 권양기 용도

배수갑문, 댐 등의 대형수문의 개폐에 사용

드럼타입 권양기 특징

  • 수문 와이어로프를 이용한 인양
  • 인양 높이 에 제한이 없다.
  • 인양시 안정성이 뒤어남
  • 수문의 인양 및 하강시 롤러의 작용으로 권양기및 게이트에 충격을 주지 않음
  • 개도계 및 리미트 스위치 사용으로 정확한 제어가능
  • 중,대 하중으로 10톤이상 제한없이 사용 가능

드럼타입 권양기 도면

드럼타입 권양기_도면
NO DESCRIPTION DIMENSION MAT'L Q'TY RM
1 MOTOR 3HP x 6P 1
2 MAGNETIC BRAKE SS41 1
3 CYCLO REDUCER 3HP x 6P i=1/87 1
4 COUPLING 1
5 POSITION INDICATOR SYNCHRO TYPE LIMIT S/W 1
6 1st PINION M8 Z22 SCM400 1
7 1st GEAR M8 Z90 ScMnCr3E 1
8 1st SHAFT S450C 1
9 METAL BEARING GC200 BrC3 2
10 CHAIN SPROCKET SM450C 1
11 METAL BEARING GC200 BrC3 1
12 2nd SHAFT S450C 1
13 2nd PINION M12 Z20 SCM400 1
14 DRUM GEAR B12 Z100 ScMnCr 3E 1
15 DRUM P.C.D D=600 SC480 1
16 DRUM SHAFT D-100 S450C 1
17 FRAME SS400 1
18 LIMIT SWITCH BOX 1
19 SHAVE PULLEY SC450 2
HOIST SPECIFICATION
TYPE WIRE ROPE WINDING TYPE
HOIST WEIGHT 15 TON
HOIST SPEED 0.3M / MIN±10%
HOIST LIFTING 5.5M
WIRE ROPE NO.6 (6 x 37) D20 GAL
MOTOR 3HP x 6P
POWER SOURCE AC 380V 60HZ
OPERATION