MY MENU

핀잭권양기

핀잭권양기
용도
하천, 제방, 양배수장 등의 대형 수문의 개폐에 사용
특징
  • 사용용도에 따라 연동,수동,전동으로 사용 가능
  • 인양속도가 빠르며 강력한 인양능력이 있음
  • 원심브레이크, 푸트브레이크를 사용하여 안전도가 좋음
  • 개도계가 장착되어 수문의 개폐상태를 쉽게 볼수 있다.
  • 라크바에 쇼크업져버를 설치하여 수문을 열때 충격을 완화하여 권양기를 보호할 수 있다.
  • 전동장치를 부착하여 전동으로 사용할 수 있다.
도면
도면
NO DESCRIPTION DIMENSION MAT'L Q'TY REMARK
1 GEAR BOX 700 x 310 x 430 GC250 1
2 BAND BRAKE 1
3 FOOT BRAKE 1
4 CENTURIFUGAL BRAKE 1
5 COVER 235 x 280 x 12T SS400 1
6 1st PINION SHAFT 4P x 18T SCM440 1 B = 50
7 1st GEAR M4 x 72T SCM440 1 B = 45
8 2nd PINION SHAFT M5 x 22T SCM440 1
9 2nd GEAR 5M x 620T SCM440 1 B = 50
10 COUNTER SHAFT ¢60 x L SM400C 1
11 BUSH ¢90 x ¢65 x 70b BRC3 1
12 COVER SS400 1
13 BALL BEARING #6208 1
14 BALL BEARING #6207 1
15 OILL SEAL 2
16 COVER SS400 2
17 BUSH ¢90 x ¢65 x 70b BRC3 2
18 BUSH ¢90 x ¢60 x 70b BRC3 2
19 COUPLING ¢260 x 80L GC250 2
20 SPROCKET BOX 340 x 530 x 435 GC250 2
21 3nd PINION SHAFT M8 16T SM400C 2 B = 59
22 3nd GEAR M8 43T SCM440 2 B = 59
23 SPROCKET GEAR PITCH 63.5 15T SCM440 2 B = 60
24 SHAFT ¢80 x 440L SM400C 2
25 BUSH ¢90 x ¢60 x 70L BRC3 2
26 BUSH ¢90 x ¢60 x 70L BRC3 4
27 ROCK BAR 150 x 75 x 6.5 SS400 2
28 RACK PIN ¢35 SF540A
29 GUIDE ROLLER SCM440 2
30 GUIDE FRAME SS400 4
31 SCREW ¢16 x 100L 4
32 INDICATOR 1
33 CHAIN SPROCKET #40 x 16T, #40 X 32 1-1
34 HANDLE 1
35 COVER 1.8T SS400 1
36 BED 150 x 75 x 6.5 / 10 SS400 1